OCHRONA ZDROWIA

Kompleksowa usługa w zakresie SEKTORA OCHRONY ZDROWIA.

I. Pozyskanie środków unijnych i realizacja projektów z zakresu ochrony zdrowia

II. Wykonanie analizy stanu zastanego zasobów szpitala poprzez przeprowadzenie audytu zapewniającego konkretne rozwiązanie do specyficznej sytuacji danego szpitala.

III. Kompleksowa analiza projektów budowlanych, audytów energetycznych, programów dostosowawczych, decyzji PSP, decyzji PIS, dokumentacji technicznej (PB, PW, ST, SIWZ, ZO)

IV. Współpraca z Zarządem Szpitala, Działem Finansowym, Działem Kadrowym, Kierownikami Technicznymi itp. na etapie pozyskania dofinansowania inwestycji, realizacji inwestycji, dostawy sprzętu

V. Współpraca z Instytucjami Samorządowymi, Zamawiającym, Inwestorem, Generalnym Wykonawcą, Projektantem, Inspektorem, Kierownikiem Budowy, NFZ

VI. Współpraca z producentami urządzeń, dostawcami sprzętu, materiałów i instalacji specjalistycznych np. wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne

VII. Koordynacja inwestycji budowlanych w służbie zdrowia

VIII. Prowadzenie szkoleń, konferencji w zakresie podwyższenia kwalifikacji kadry zarządzającej i personelu szpitala

A-POZYSKANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 1. przedstawienie źródeł finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych (rodzaje programów i możliwe przedsięwzięcia do sfinansowania)
 2. pełne przygotowanie projektu (kryteria wyboru, zakres rzeczowy, budżet projektu, wskaźniki produktu i rezultatu, dokumentacja techniczna)
 3. koordynowanie prac podczas prawidłowej realizacji projektu (wybór wykonawców-dostawców, zmiana zakresu rzeczowego i finansowego projektu, rozliczanie wydatków i wymagana dokumentacja, tryb zaliczkowy i refundacyjny, dokumentowanie osiągnięcia wskaźników rezultatu)
 4. uczestniczenie podczas kontroli projektów
 5. trwałość projektu (utrzymanie wskaźników rezultatu, archiwizacja dokumentacji itp.)

B-AUDYTY

 1. audyt inwestycyjny
 2. audyt organizacyjny
 3. audyt operacyjny
 4. audyt finansowy
 5. audyt projektów finansowanych ze środków UE
 6. audyt dokumentacji postępowań przetargowych
 7. audyt energetyczny budynku
 8. audyt energetyczny przedsiębiorstw
 9. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

W ramach audytu przeprowadzana jest analiza sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej, kadrowej i inwestycyjnej podmiotu leczniczego celem określenia obszarów problematycznych i ryzykownych. Na bazie uzyskanych wniosków opracowywany jest program naprawczy i strategia dalszego funkcjonowania.

C-ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. na roboty budowlane
 2. na dostawę sprzętu medycznego
 3. na dostawę urządzeń technicznych
 4. na dostawę usług technicznych
 5. na dostawę usług szkoleniowych
 6. na dostawę usług katering, pranie, sprzątanie

Analiza i doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego (SIWZ, ZO, dokumentacja techniczna itp.).

D-PROJEKTOWANIE

 1. doradztwo podczas dialogu technicznego
 2. doradztwo podczas procesu przygotowania koncepcji technologicznej
 3. doradztwo podczas procesu wykonania projektu budowlanego-wykonawczego
 4. analiza projektu budowlanego celem uniknięcia kolizji instalacyjnych
 5. analiza projektu budowlanego pod kątem doboru materiałów przy montażu sprzętu np. TK, USG itp.
 6. weryfikacja doboru specjalistycznej instalacji klimatyzacji, wentylacji, gazów medycznych

Wykonanie projektu budowlanego w pełnym zakresie prac uwzględniając aspekty specjalistycznego rozwiązania budowlanego, instalacyjnego, sprzętowego.

E-REALIZACJA INWESTYCJI

1. Proces kontrolny nieruchomości:
– zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
– złożenie w urzędzie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
– złożenie w urzędzie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczenie terenu,
– uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy lub zaświadczenia z planu.

2. Proces projektowy:
– wykonanie mapy do celów projektowych
– uzyskanie warunków od dostawców mediów
– wykonanie koncepcji projektu
– wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim
– wykonanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim

3. Proces urzędowy:
– złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami
– złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
– złożenie pełnomocnictwa (jeśli wymagane)
– uzyskanie pozwolenia na budowę (do 65 dni od daty złożenia wniosku)

4. Proces rozpoczęcia robót:
– rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę (po 14 dniach od daty jej otrzymania)
– wybór kierownika budowy
– zgłoszenie w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia robót budowlanych (w terminie co najmniej 7 dni od daty zgłoszenia)
– przygotowanie dziennika budowy i przekazanie go kierownikowi budowy
– wykonanie przez geodetę wytyczenia w terenie, a po wybudowaniu obiektu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

5. Proces realizacji robót:
– podpisanie umowy z generalnym wykonawcą
– podpisanie umowy z inspektorem nadzoru
– podpisanie umów na dostawę mediów tj. woda, energia, gaz, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych

6. Proces zakończenia robót:
– zakończenie robót budowlanych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej
– zgłoszenie zakończenia robót Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
– oddanie budynku do użytkowania (przystąpienie do użytkowania może nastąpić po 21 dniach od daty zgłoszenia zakończenia robót Inspektorowi Nadzoru Budowlanego)

Prowadzenie pełnego procesu realizacji inwestycji na etapie od koncepcji projektowej, projektu budowlanego poprzez koordynowanie prac budowlanych. Na etapie eksploatacji systemów, sprzętu przedstawimy bazę kontaktów firm świadczących usługi terminowego, przystępnego cenowo serwisu zachowując przy tym najwyższy poziom usług.

F-OPTYMALIZACJI KOSZTÓW

 1. serwisu sprzętu medycznego
 2. serwisu instalacji w budynkach (wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne)
 3. serwisu drugich źródeł zasilania szpitala
 4. energii elektrycznej, gazu

Optymalizacja kosztów Szpitala uwzględnia analizę faktur, przeglądów 1 oraz 5 letnich, protokołów serwisowych sprzętu jak i instalacji, decyzji Urzędowych (PIP, PSP, Programy Dostosowawcze itp.).

G-SZKOLENIA I KONFERENCJE

 1. szkolenie dla kadry zarządzającej Szpitala
 2. szkolenie dla kierowników technicznych
 3. szkolenia dla pielęgniarek, ordynatorów, lekarzy
 4. w zakresie zakażeń w Szpitalu
 5. w zakresie prawnym tj. rozporządzenia, ustawy, prawo budowlane, KP, PZP w zakresie służby zdrowia