Realizacja inwestycji

Proces kontrolny nieruchomości:

 • zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
 • złożenie w urzędzie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • złożenie w urzędzie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczenie terenu,
 • uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy lub zaświadczenia z planu.

Proces projektowy:

 • wykonanie mapy do celów projektowych
 • uzyskanie warunków od dostawców mediów
 • wykonanie koncepcji projektu
 • wykonanie projektu budowlanego (4 egz.) wraz z kosztorysem inwestorskim
 • wykonanie projekty wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim

Proces urzędowy:

 • złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami
 • złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • złożenie pełnomocnictwa (jeśli wymagane)
 • uzyskanie pozwolenia na budowę (do 65 dni od daty złożenia wniosku)

Proces rozpoczęcia robót:

 • rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę (po 14 dniach od daty jej otrzymania)
 • wybór kierownika budowy
 • zgłoszenie w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia robót budowlanych (w terminie co najmniej 7 dni od daty zgłoszenia)
 • przygotowanie dziennika budowy i przekazanie go kierownikowi budowy
 • wykonanie przez geodetę wytyczenia w terenie, a po wybudowaniu obiektu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Proces realizacji robót:

 • podpisanie umowy z generalnym wykonawcą
 • podpisanie umowy z inspektorem nadzoru
 • podpisanie umów na dostawę mediów tj. woda, energia, gaz, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych

Proces zakończenia robót:

 • zakończenie robót budowlanych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • zgłoszenie zakończenia robót Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
 • oddanie budynku do użytkowania (przystąpienie do użytkowania może nastąpić po 21 dniach od daty zgłoszenia zakończenia robót Inspektorowi Nadzoru Budowlanego)