Zamówienia publiczne

Dla Zamawiającego:

Dokumentacja dla Zamawiającego zawiera: SIWZ, wszelkie załączniki niezbędne do ogłoszenia postępowania oraz dokumentację techniczną.

Dla Wykonawcy:

Dokumentacja przygotowana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W zakresie przeprowadzenia zapytania o cenę, postępowań przetargowych w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego:
– przeprowadzenie postępowań na dostawę
– przeprowadzenie postępowań na usługi
– przeprowadzenie postępowań na roboty budowlane